top of page
  • Facebook
תמונה של רופא במהלך ביקור בית רושם הערות, ברקע אישה קשישה משחקת שח עם מטפלת

מידע כללי

מושגי יסוד:

סיעודי מורכב

 

קשיש סיעודי הזקוק לעירויים ולהתערבויות רפואיות קבועות, בנוסף לסיוע בביצוע כל פעולות היומיום.

עצמאי –

 

קשיש המסוגל לבצע את כל פעולות היומיום ללא עזרת הזולת, לרבות: אכילה, רחצה, התניידות ועוד.

סיעודיים –

 

קשישים הזקוקים לעזרה מלאה במרבית או בכל הפעולות היומיומיות. לרוב הם מרותקים למיטה או לכיסא גלגלים ואינם שולטים על סוגריהם. חלקם אף סובל מחוסר התמצאות ומפגיעה בחשיבה.

תשושי נפש –

 

קשישים הנתונים במצב בו חלה ירידה ביכולתם השכלית בדרגות חומרה שונות: הפרעות חולפות או קבועות בזיכרון, מצבים של אדישות, חוסר עניין בסובב אותם, ירידה במודעות לצרכים אישיים והפרעות בהתמצאות ביחס לאנשים או למקומות (חולפות או קבועות). לפעמים קשישים תשושי נפש הם אלימים וחסרי שליטה במעשיהם.

תשושים –

 

קשישים שמצבם הבריאותי ירוד כתוצאה ממחלות כרוניות או מסיבות אחרות, ועקב כך הם אינם יכולים לשרת את עצמם באופן מלא. הם אמנם מסוגלים לנוע בתוך הבית, אך לא לצאת ממנו או לבצע חלק מפעולות היומיום, כגון רחצה, הלבשה ועוד.

bottom of page